پیام محبت

انجیل یوحنا - ۲۸

Episode Summary

خدای پدر، که عیسی را فرستاد حق است. عیسی مایل بود پیام او را به جهانيان اعلام کند. حضور همیشگی پدر در پسرش عيسی، باعث می‌شد که اعمال و سخنان عیسی، کاملاً مطابق ارادۀ خدا باشد.‏

Episode Notes

خدای پدر، که عیسی را فرستاد حق است. عیسی مایل بود پیام او را به جهانيان اعلام کند. حضور همیشگی پدر در پسرش عيسی، باعث می‌شد که اعمال و سخنان عیسی، کاملاً مطابق ارادۀ خدا باشد.‏