پیام محبت

انجیل یوحنا - ۲۹

Episode Summary

پيروان واقعی عيسی، در او می‌مانند و مطابق احکام او عمل می‌کنند. عيسی، ايمانداران خود را از بردگی گناه آزاد می‌سازد. ابليس از اول قاتل بود و از راستی بی‌خبر است. او دروغگو و پدر تمام دروغ‌ها است.‏

Episode Notes

پيروان واقعی عيسی، در او می‌مانند و مطابق احکام او عمل می‌کنند. عيسی، ايمانداران خود را از بردگی گناه آزاد می‌سازد. ابليس از اول قاتل بود و از راستی بی‌خبر است. او دروغگو و پدر تمام دروغ‌ها است.‏