پیام محبت

انجیل یوحنا - ۴۱

Episode Summary

کسی که از گناه توبه کند و به پسر خدا ایمان بیاورد، حیات جاويدان دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند، حیات را نخواهد دید بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.‏

Episode Notes

کسی که از گناه توبه کند و به پسر خدا ایمان بیاورد، حیات جاويدان دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند، حیات را نخواهد دید بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.‏