پیام محبت

انجیل یوحنا - ۴۲

Episode Summary

پیروان مسیح، سفیرانی از جانب او هستند و وظیفه دارند که انجیل او را در اختیار مردم بگذارند. مسیح به شاگردانش فرمود، بروید و همۀ ملت‌ها را شاگرد من سازید. هرکه آنها را رد کند مسیح را رد کرده است.‏

Episode Notes

پیروان مسیح، سفیرانی از جانب او هستند و وظیفه دارند که انجیل او را در اختیار مردم بگذارند. مسیح به شاگردانش فرمود، بروید و همۀ ملت‌ها را شاگرد من سازید. هرکه آنها را رد کند مسیح را رد کرده است.‏