پیام محبت

انجیل یوحنا - ۴۳

Episode Summary

عیسی، می‌خواست همان‌طور که او شاگردان را دوست داشت آنها هم یکدیگر را دوست بدارند. پیروان عیسی، باید محبت بی‌نظیری را که او ارائه داد نمونه قرار داده و همان‌طور یکدیگر را محبت نمایند.‏

Episode Notes

عیسی، می‌خواست همان‌طور که او شاگردان را دوست داشت آنها هم یکدیگر را دوست بدارند. پیروان عیسی، باید محبت بی‌نظیری را که او ارائه داد نمونه قرار داده و همان‌طور یکدیگر را محبت نمایند.‏