پیام محبت

مجرم بودن همۀ انسانها در حضور خدا - ۶

Episode Summary

زمانی که از گناه خود توبه می‌کنیم و به عیسی مسیح يگانه راه رستگاری ایمان می‌آوریم، خدا روح‌القدس را به ما می‌بخشد و بوسیلۀ کلام خدا در ما کار می‌کند تا تدريجاً از لحاظ سيرت به شباهت مسيح درآييم.‏

Episode Notes

زمانی که از گناه خود توبه می‌کنیم و به عیسی مسیح يگانه راه رستگاری ایمان می‌آوریم، خدا روح‌القدس را به ما می‌بخشد و بوسیلۀ کلام خدا در ما کار می‌کند تا تدريجاً از لحاظ سيرت به شباهت مسيح درآييم.‏