پیام محبت

مجرم بودن همۀ انسانها در حضور خدا - ۱۱

Episode Summary

اکنون نیکی مطلق خدا، که تورات و انبیاء بر آن شهادت داده‌اند به‌ظهور رسیده، خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح، همۀ ایماندارانِ به مسیح را نیک می‌شمارد.‏

Episode Notes

اکنون نیکی مطلق خدا، که تورات و انبیاء بر آن شهادت داده‌اند به‌ظهور رسیده، خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح، همۀ ایماندارانِ به مسیح را نیک می‌شمارد.‏